Výuka assembleru

10. Zásobníkový rámec a lokální proměnné

<< Předchozí díl
Další díl >>

Ve vyšších programovacích jazycích je běžné použití proměnných, jejichž platnost je omezena pouze na funkci, ve které jsou deklarovány. Podobné proměnné je možné použít i v assembleru, v této lekci si ukážeme, na jakém principu lokální proměnné fungují.

Lokální proměnné jsou na zásobníku

Schéma zásobníku Z jedné z předchozích lekcí víme, jak funguje zásobník. Pokud program právě běží uvnitř nějaké funkce, můžeme stav zásobníku znázornit obrázkem vpravo:

Pokud po vstupu do funkce snížíme hodnotu v registru ESP o určitý počet dvojslov, získáme volný prostor o této velikosti. Ten slouží pro ukládání lokálních proměnných. Protože před návratem z funkce musíme ukazatel zásobníku obnovit do původního stavu, lokální proměnné zaniknou.

MyFunction PROC Param1:DWORD,
        Param2:PTR

    sub   esp, 12     ; Snížíme ukazatel zásobníku o 12 bytů (3x4 byty)
                ; První proměnná bude na adrese [esp+00h], druhá
                ; na adrese [esp+04h], třetí na [esp+08h]

    ...

    add   esp, 12     ; Vrátíme ukazatel zpět na původní pozici.
                ; (Lokální proměnné tím zaniknou)
    ret           ; Návrat z funkce
MyFunction ENDP
Schéma zásobníku uvnitř funkce

Obrázek vpravo zobrazuje uspořádání zásobníku během funkce MyFunction. Registr ESP ukazuje na lokální proměnnou uloženou v zásobníku nejvýše.

Menším problémem při používání lokálních proměnných tímto způsobem je jejich adresování. Hodnota v registru ESP se často mění (hlavně kvůli ukládání registrů nebo vkládání parametrů volaných funkcí), a na tyto změny je třeba brát zřetel, což může být např. u větších funkcí obtížné. Pokud v takovémto kódu uděláme chybu, velmi těžko ji pak budeme hledat. Přesto se toto adresování někdy používá, většinou v kódu generovaném automaticky překladačem vyššího programovacího jazyka při zapnutí vhodné volby (Ve Visual C++ je to volba v nastavení "Project\Settings", karta "C/C++", kategorie "Optimizations", volba "Frame-Pointer Ommission").

Potíže s adresováním pomocí registru ESP je možné odstranit postupem nazvaným zásobníkový rámec (angl. stack frame). Na začátku funkce zkopírujeme hodnotu registru ESP do registru EBP, který pak používáme k adresování. Postup ukazuje následující funkce:

MyFunction PROC Param1:DWORD,
        Param2:PTR

    push  ebp       ; Uložíme hodnotu EBP do zásobníku
    mov   ebp, esp    ; Zkopírujeme hodnotu registru ESP to EBP
    sub   esp, 12     ; Snížíme ukazatel zásobníku o 12 bytů (3x4 byty)
                ; První proměnná bude na adrese [ebp-04h], druhá
                ; na adrese [ebp-08h], třetí na [ebp-0Ch]

    ...

    mov   esp, ebp    ; Vrátíme ukazatel zpět na původní pozici.
                ; (Lokální proměnné tím zaniknou)
    pop   ebp       ; Obnovíme původní hodnotu registru EBP
    ret           ; Návrat z funkce
MyFunction ENDP

Zásobníkový rámec je vytvářen překladači vyšších programovacích jazyků i překladačem assembleru. Jestliže nadeklarujeme jednu nebo více lokálních proměnných pomocí direktivy LOCAL, zásobníkový rámec je pak vytvořen automaticky:

MyFunction PROC Param1:DWORD,
        Param2:PTR

LOCAL  dwCount : DWORD     ; Lokální proměnná "dwCount" typu DWORD
LOCAL  hWin : HWND       ; Lokální proměnná "hWin" typu HWND
LOCAL  ps : PAINTSTRUCT    ; Lokální proměnná "ps" typu PAINSTRUCT

    ...

    ret           ; Návrat z funkce
MyFunction ENDP

Překladač automaticky spočítá velikost nadeklarovaných lokálních proměnných a vyhradí pro ně místo v zásobníku. Lokální proměnné můžeme používat stejně jako proměnné v sekci .data. Jedinou výjimkou je získání adresy proměnné, pro kterou musíme použít direktivu ADDR místo direktivy OFFSET. Při použití lokálních proměnných je nutné zvyknout si tato omezení:

<< Předchozí díl
Další díl >>